อธิการบดี

ถนัด คอมันตร์

ประเสริฐ ชิตพงศ์

สุนทร โสตถิพันธุ์

สวัสดิ์ สกุลไทย์

บุญสม ศิริบำรุงสุข

มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ