อธิการบดี

ถนัด คอมันตร์

นิวัติ แก้วประดับ

ประเสริฐ ชิตพงศ์

สุนทร โสตถิพันธุ์

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

บัวเรศ คำทอง

ผาสุข กุลละวณิชย์

สวัสดิ์ สกุลไทย์

บุญสม ศิริบำรุงสุข

มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ