อธิการบดี

สุนทร โสตถิพันธุ์

สวัสดิ์ สกุลไทย์

บุญสม ศิริบำรุงสุข

ถนัด คอมันตร์

ประเสริฐ ชิตพงศ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ