อธิการบดี

ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์

สวัสดิ์ สกุลไทย์

บุญสม ศิริบำรุงสุข

ถนัด คอมันตร์

นิวัติ แก้วประดับ

ประเสริฐ ชิตพงศ์

สุนทร โสตถิพันธุ์

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

บัวเรศ คำทอง

ผาสุข กุลละวณิชย์

มีจำนวนทั้งสิ้น 11 รายการ