อธิการบดี

สุนทร โสตถิพันธุ์

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

สวัสดิ์ สกุลไทย์

บุญสม ศิริบำรุงสุข

ถนัด คอมันตร์

ประเสริฐ ชิตพงศ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ