รองอธิการบดี

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

อนันต์ ทิพยรัตน์

ปรี่ชา ป้องภัย

อาคม พัฒิยะ

ผดุงยศ ดวงมาลา

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

เจริญ นาคะสรรค์

ประสิทธิ์ ตุลยาทร

สมปอง ทองผ่อง

วัน เดชพิชัย

มีจำนวนทั้งสิ้น 11 รายการ