รองอธิการบดี

ผดุงยศ ดวงมาลา

สมปอง ทองผ่อง

วัน เดชพิชัย

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

อนันต์ ทิพยรัตน์

ปรี่ชา ป้องภัย

อาคม พัฒิยะ

มีจำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ