รองอธิการบดี

ปรี่ชา ป้องภัย

อาคม พัฒิยะ

ผดุงยศ ดวงมาลา

ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

สมปอง ทองผ่อง

วัน เดชพิชัย

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

อนันต์ ทิพยรัตน์

มีจำนวนทั้งสิ้น 9 รายการ