ผู้อำนวยการ

ครองชัย หัตถา

มนตรี มีเนียม

สุวิทย์ บุญช่วย

ยูโซะ ตาเละ

ปราโมทย์ กระมุท

วสัตน์ อติศัพท์

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

อิสมาแอ อาลี

หะสัน หมัดหมาน

มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ