ผู้อำนวยการ

สมพร ช่วยอารีย์

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

อิสมาแอ อาลี

หะสัน หมัดหมาน

ครองชัย หัตถา

มนตรี มีเนียม

สุวิทย์ บุญช่วย

ยูโซะ ตาเละ

นิทัศน์ เพราแก้ว

ปราโมทย์ กระมุท

ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

วสัตน์ อติศัพท์

มีจำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ