ป-ภ

ปราโมทย์ กระมุท

ประกาศ สว่างโชติ

พักตรา คูบุรัตถ์

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

ปรี่ชา ป้องภัย

พัชรียา ไชยลังกา

ประเสริฐ ชิตพงศ์

ปรียา วิริยานนท์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

ผดุงยศ ดวงมาลา

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

พรพิมล คีรีรัตน์

มีจำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ