ป-ภ

ผาสุข กุลละวณิชย์

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

ปรี่ชา ป้องภัย

ประทุม ม่วงมี

พัชรียา ไชยลังกา

ประสิทธิ์ ตุลยาทร

ประเสริฐ ชิตพงศ์

ปริศวร์ ยิ้นเสน

ปรียา วิริยานนท์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

ผดุงยศ ดวงมาลา

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

พรพิมล คีรีรัตน์

ปราโมทย์ กระมุท

ประกาศ สว่างโชติ

พักตรา คูบุรัตถ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 17 รายการ