ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สุนาลินี นิโครธานนท์

กนก วงษ์ตระหง่าน

กนิษฐา วิเชียรเจริญ

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

กำชัย ทองหล่อ

สมพร ใช้บางยาง

สิปปนนท์ เกตุทัต

ดวงวดี สังโขบล

จรัญ จันทลักขณา

วิจิตร ณ ระนอง

ถนัด คอมันตร์

กฤษณา ไกรสินธุ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สนิท อักษรแก้ว

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

โคทม อารียา

เกษม ลิ่มวงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ