ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

กำชัย ทองหล่อ

สมพร ใช้บางยาง

สิปปนนท์ เกตุทัต

วิรุฬห์ สายคณิต

ดวงวดี สังโขบล

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

จรัญ จันทลักขณา

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

วิจิตร ณ ระนอง

ถนัด คอมันตร์

กฤษณา ไกรสินธุ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สนิท อักษรแก้ว

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

โคทม อารียา

เกษม ลิ่มวงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์

สุนาลินี นิโครธานนท์

กนก วงษ์ตระหง่าน

กนิษฐา วิเชียรเจริญ

มีจำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ