ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วิจิตร ณ ระนอง

ถนัด คอมันตร์

กฤษณา ไกรสินธุ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สนิท อักษรแก้ว

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

โคทม อารียา

เกษม ลิ่มวงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์

สุนาลินี นิโครธานนท์

กนก วงษ์ตระหง่าน

กนิษฐา วิเชียรเจริญ

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

กำชัย ทองหล่อ

สมพร ใช้บางยาง

สิปปนนท์ เกตุทัต

วิรุฬห์ สายคณิต

ดวงวดี สังโขบล

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

จรัญ จันทลักขณา

มีจำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ