นายกสภามหาวิทยาลัย

เกษม สุวรรณกุล

ถนัด คอมันตร์

ถนอม กิตติขจร

เกษม จาติกวณิช

โอสถ โกศิน

มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ