นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

เจริญ นาคะสรรค์

โอภาส พิมพา

มีจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ