คณบดี

ไสว เลี่ยมแก้ว

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

นิวัติ แก้วประดับ

กิตติ ลิ่มอภิชาต

อนันต์ ทิพยรัตน์

จรูญ ตันสูงเนิน

สุนาลินี นิโครธานนท์

วัลลภ สันติประชา

มะเนาะ ยูเด็น

ผาสุข กุลละวณิชย์

พัชรียา ไชยลังกา

แวอาแซ แวหามะ

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

สุจินต์ จินายน

วสัตน์ อติศัพท์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

ประเสริฐ ชิตพงศ์

จำเริญ เจตนเสน

ผดุงยศ ดวงมาลา

มีจำนวนทั้งสิ้น 42 รายการ