คณบดี

ศุภชัย แสงปัญญา

สามารถ อังศุสิงห์

เ่จือ สุทธิวนิช

ไสว เลี่ยมแก้ว

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

นิวัติ แก้วประดับ

กิตติ ลิ่มอภิชาต

อนันต์ ทิพยรัตน์

จรูญ ตันสูงเนิน

สุนาลินี นิโครธานนท์

วัลลภ สันติประชา

มะเนาะ ยูเด็น

เจริญ นาคะสรรค์

พัชรียา ไชยลังกา

แวอาแซ แวหามะ

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

ผาสุข กุลละวณิชย์

สุจินต์ จินายน

วสัตน์ อติศัพท์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 45 รายการ