คณบดี

พัชรียา ไชยลังกา

แวอาแซ แวหามะ

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

ผาสุข กุลละวณิชย์

สุจินต์ จินายน

วสัตน์ อติศัพท์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

โอภาส พิมพา

ประเสริฐ ชิตพงศ์

จำเริญ เจตนเสน

ผดุงยศ ดวงมาลา

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

สุชาดา ทิพย์มนตรี

ดวงวดี สังโขบล

สมปอง ทองผ่อง

มูอัสซัล บินแสละ

สนธยา อนรรฆศิริ

มนัส ชัยสวัสดิ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

มีจำนวนทั้งสิ้น 45 รายการ