คณบดี

มนัส ชัยสวัสดิ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

วิไลวรรณ โชติเกียรติ

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

จรัญ จันทลักขณา

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

จุฑามาส ศตสุข

เกษม ลิ่มวงศ์

สมเกียรติ สายธนู

พักตรา คูบุรัตถ์

ธาดา ยิบอินซอย

ปรียา วิริยานนท์

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

สามารถ อังศุสิงห์

เ่จือ สุทธิวนิช

ไสว เลี่ยมแก้ว

นิวัติ แก้วประดับ

กิตติ ลิ่มอภิชาต

อนันต์ ทิพยรัตน์

สุนาลินี นิโครธานนท์

มีจำนวนทั้งสิ้น 37 รายการ