คณบดี

ธาดา ยิบอินซอย

ปรียา วิริยานนท์

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

ศุภชัย แสงปัญญา

สามารถ อังศุสิงห์

เ่จือ สุทธิวนิช

ไสว เลี่ยมแก้ว

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

นิวัติ แก้วประดับ

กิตติ ลิ่มอภิชาต

อนันต์ ทิพยรัตน์

จรูญ ตันสูงเนิน

สุนาลินี นิโครธานนท์

วัลลภ สันติประชา

มะเนาะ ยูเด็น

ผาสุข กุลละวณิชย์

พัชรียา ไชยลังกา

แวอาแซ แวหามะ

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

สุจินต์ จินายน

มีจำนวนทั้งสิ้น 42 รายการ