คณบดี

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

ดวงวดี สังโขบล

สมปอง ทองผ่อง

มูอัสซัล บินแสละ

สนธยา อนรรฆศิริ

มนัส ชัยสวัสดิ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

วิไลวรรณ โชติเกียรติ

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

จรัญ จันทลักขณา

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

จุฑามาส ศตสุข

เกษม ลิ่มวงศ์

สมเกียรติ สายธนู

พักตรา คูบุรัตถ์

ธาดา ยิบอินซอย

ปรียา วิริยานนท์

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

สามารถ อังศุสิงห์

เ่จือ สุทธิวนิช

มีจำนวนทั้งสิ้น 37 รายการ